Laxmi Plaza,
Biashara Street,
P.O BOX-428-00200
Nairobi-Kenya

Tel;+254-720 626 070 , 0721 378 732

Email: info@janmar.co.ke